Welkom bij IMS Nederland B.V.

Tel.:+31 78 6230600. Heeft u vragen of grote order BEL ONS!

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
IMS Nederland B.V., GEVESTIGD TE ZWIJNDRECHT


Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen IMS Nederland B.V., hierna te noemen: "IMS Nederland B.V." en de wederpartij, hierna te noemen: "de Wederpartij", ook na het beëindigen van een rechtsverhouding.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, waarnaar door de Wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de Wederpartij worden gehanteerd, zijn voor IMS Nederland B.V. slechts verbindend indien en voor zover IMS Nederland B.V. zich daarmee schriftelijk heeft akkoord verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane  echtsverhoudingen.

1.4 Indien IMS Nederland B.V. schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor het overige van kracht.

 

Artikel 2 – Aanbieding

2.2 Alle aanbiedingen van IMS Nederland B.V. zijn vrijblijvend.

2.2 De gegevens in prijscouranten en folders evenals mededelingen van IMS Nederland B.V. betreffende technische hoedanigheden e.d. van de goederen van IMS Nederland B.V. zijn vrijblijvend, tenzij IMS Nederland B.V. in haar aanbiedingen aan de Wederpartij uitdrukkelijk anders heeft gemeld.

 

Artikel 3 - Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van IMS Nederland B.V., dan wel door het uitvoeren van de order door IMS Nederland B.V. dan wel op de datum waarop IMS Nederland B.V. bij contante verkoop aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan.

3.2 Toezeggingen door en afspraken en overeenkomsten met verkooppersoneel, vertegenwoordigers, tussenpersonen van IMS Nederland B.V. of andere werknemers van IMS Nederland B.V. binden IMS Nederland B.V. niet, tenzij deze afspraken, overeenkomsten en toezeggingen door ingevolge het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen van IMS Nederland B.V. schriftelijk worden bevestigd.

3.3 De inhoud van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen of tot hetgeen bij contante betaling c.q. levering uit voorraad door IMS Nederland B.V. is geleverd c.q. gepresteerd.

3.4 De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen ter plaatse, waar IMS Nederland B.V. haar zetel heeft, welke plaats ook als plaats van betaling geldt.

 

Artikel 4 – Wijziging van de overeenkomst

4.1 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderformulieren of orderbevestigingen dienen schriftelijk aan IMS Nederland B.V. kenbaar te worden gemaakt, zulks binnen 7 dagen na dagtekening van het orderformulier of van de orderbevestiging, bij gebreke waarvan het betreffende orderformulier c.q. de betreffende orderbevestiging als juist geldt.

4.2 Vergissingen, schrift- druk- enlof rekenfouten geven IMS Nederland B.V. het recht op intrekking respectievelijk verandering van de aanbiedingen van IMS Nederland B.V. c.q. het rectificeren van het orderformulier of de orderbevestiging.

4.3 Wijziging van de overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van IMS Nederland B.V.. Indien de Wederpartij de overeenkomst wenst te wijzigen en IMS Nederland B.V. stemt daarmee in, dan is de Wederpartij gehouden alle schade, waaronder begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging, aan IMS Nederland B.V. te vergoeden.

 

Artikel 5 - Prijzen

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, eventuele invoerrechten of andere lasten en exclusief emballage, transportkosten en verzekeringskosten.

5.2 Mochten zich na de totstandkoming van een overeenkomst, doch vóór de levering van de desbetreffende goederen, wijzigingen voordoen in de kostprijsfactoren, zoals materiaal- en arbeidskosten, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen etc., dan is IMS Nederland B.V. gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, voor zover dergelijke wijzigingen zich voordoen nadat 3 maanden zijn verstreken sinds de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst. IMS Nederland B.V. zal de Wederpartij van de eventuele prijsaanpassing zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

5.3 Prijskortingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen tussen IMS Nederland B.V. en de Wederpartij. Zij vervallen onmiddellijk zodra de Wederpartij in verzuim is met betrekking tot enige van haar verplichtingen uit hoofde van welke tussen haar en IMS Nederland B.V. gesloten overeenkomst dan ook.

 

Artikel 6 - Levering

6.1 De levering geschiedt:

a. indien de goederen door of namens de Wederpartij worden afgehaald door afgifte der goederen aan de Wederpartij of degene die deze namens haar in ontvangst komt nemen;

b. bij verzending door een beroepsvervoerder door de overdracht van de goederen aan die vervoerden;

c. bij verzending door middel van een vervoermiddel van IMS Nederland B.V. door de aflevering ten huize, aan de winkel, het magazijn van de Wederpartij of een ander aangewezen adres van aflevering.

6.2 Voorzover uit de orderbevestiging niet anders blijkt komen de kosten van het vervoer der goederen voor rekening van de Wederpartij.

6.3 Na levering draagt de Wederpartij het risico van de betreffende goederen, ongeacht of de eigendom op dat moment is overgegaan op de Wederpartij.

6.4 De Wederpartij is verplicht de goederen bij aanbieding in ontvangst te nemen. Niet tijdig afgehaalde goederen kunnen voor rekening en risico van de Wederpartij worden opgeslagen. De naar redelijkheid te bepalen opslagkosten worden door IMS Nederland B.V. schriftelijk bij de Wederpartij in rekening gebracht en zijn aanstonds opeisbaar.

6.5 Overeengekomen leveringstijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. IMS Nederland B.V. is derhalve niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan. Indien door omstandigheden, welke niet aan IMS Nederland B.V. zijn toe te rekenen, vertraging ontstaat, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, tenzij dat, alle omstandigheden in aanmerking nemende, kennelijk onredelijk is.

6.6 IMS Nederland B.V. is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren. De betalingsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 7 van deze voorwaarden zijn op deze facturen van toepassing.

6.7 De eigendomsoverdracht van de goederen geschiedt uitsluitend indien de betaling van de goederen heeft plaatsgevonden. Artikel 8 is van toepassing.

6.8 IMS Nederland B.V. kan de goederen ingeval van verzuim van de Wederpartij al dan niet gevolgd door (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst opnieuw verkopen, zulks op een tijd en een wijze en tegen een prijs respectievelijk aan een koper door haar in redelijkheid te bepalen.

 

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling door de Wederpartij dient plaats te vinden op de tussen IMS Nederland B.V. en de Wederpartij overeengekomen datum. Indien geen specifieke datum voor betaling is overeengekomen, dient de betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

7.2 Betaling door de Wederpartij dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

7.3 Alle kosten in verband met niet correcte of niet tijdige betaling komen voor rekening van de Wederpartij.

7.4 Behoudens voorafgaande schriftelijke overeenkomst, worden wissels of cheques niet als betaling aanvaard.

7.5 Betaling door de Wederpartij van elke jegens IMS Nederland B.V. aangegane verplichting dient te geschieden zonder korting of beroep op verrekening door de Wederpartij. Ook in geval van overschrijding van de levertijd met betrekking tot enige bestelling of in geval van indiening van een klacht, blijft de Wederpartij tot algehele en tijdige betaling als bedoeld in artikel 7.1 gehouden.

7.6 Betalingen van de Wederpartij strekken primair ter voldoening van het in artikel

7.7 bedoelde bedrag, alsmede van de in artikel 7.8 bedoelde rente en de in artikel 7. 10 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vorderingen.

7.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Wederpartij zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een bedrag verschuldigd, welk bedrag gelijk is aan 2 procent over het openstaande factuurbedrag exclusief BTW.

7.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.7, wordt de Wederpartij bij overschrijding van de betalingstermijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd die per jaar gelijk is aan de herfinancieringsrente ECB, vermeerderd met 7% (zeven procentpunten), en wordt berekend vanaf 30 dagen na de factuurdatum. IMS Nederland B.V. is bevoegd een hoger rentepercentage te berekenen indien de rentevoet zulks in redelijkheid noodzakelijk maakt.

7.9 Bij levering in gedeelten kan telkens over het afgeleverde gedeelte een factuur worden uitgeschreven. De bepalingen van dit artikel zijn ook dan van toepassing.

7.10 Alle kosten van gerechtelijke maatregelen (daaronder begrepen deurwaarderskosten, kosten van bewaring, proceskosten en procureurskosten), welke IMS Nederland B.V. maakt als gevolg van het niet-nakomen door de Wederpartij van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van de Wederpartij. Daarenboven zal de  wederpartij aan IMS Nederland B.V. een vergoeding verschuldigd zijn voor buitengerechtelijke incassokosten, ten bedrage van 15% van het openstaande factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), vermeerderd met de verschuldigde rente conform artikel 7.8 en het ingevolge artikel 7.7 verschuldigde bedrag.

7.11 Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur door de Wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de Wederpartij, ongeacht de betalingstermijn en ongeacht of IMS Nederland B.V. terzake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

7.12 Zolang de Wederpartij in verzuim is, is IMS Nederland B.V. gerechtigd om dan nog in order staande bestellingen niet uit te leveren.

7.13 In geval van niet-tijdige betaling van een factuur heeft IMS Nederland B.V. het recht vooraf betaling te verlangen van geleverde en nog te leveren goederen voordat zij tot verdere levering overgaat. Ditzelfde recht op betaling vóór levering heeft IMS Nederland B.V. indien het bij de Wederpartij uitstaande factuurbedrag naar haar oordeel te hoog is.

 

Artikel 8 - Eigendom en Eigendomsvoorbehoud

8.1 Niettegenstaande de feitelijke levering en het overgaan van het risico, behoudt IMS Nederland B.V. zich de eigendom van alle door haar geleverde en te leveren goederen voor, zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaan:

a) aan al haar betalingsverplichtingen terzake van voormelde leveringen; en

b) alle vorderingen wegens tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van de onder a genoemde betalingsverplichtingen.

8.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan zich op haar retentierecht te beroepen terzake van door haar gemaakte bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met hetgeen zij aan IMS Nederland B.V. is verschuldigd.

8.3 De Wederpartij heeft het recht de goederen, waarop eigendomsvoorbehoud rust, in het kader van haar normale handelsactiviteiten aan derden te verkopen, indien haar normale bedrijfsuitoefening dit meebrengt, maar de Wederpartij is, zolang de betaling van die goederen door haar niet volledig heeft plaatsgehad, niet gerechtigd die  goederen aan derden in pand te geven of op enige andere wijze dan ook tot zekerheid voor derden te doen dienen. Indien de Wederpartij in strijd met het vorenstaande de goederen aan derden levert of in onderpand verstrekt, dient de Wederpartij de gelden of de vorderingen, die zij door verkoop c.q. onderpand verkrijgt, aan IMS Nederland B.V. over te dragen.

8.4 IMS Nederland B.V. is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde bij de opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen. De Wederpartij machtigt IMS Nederland B.V. reeds nu voor alsdan om daartoe de bij of voor de Wederpartij in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de goederen komen voor rekening van de Wederpartij.

8.5 In geval van beslaglegging door derden op de goederen van IMS Nederland B.V. dient de Wederpartij deze derden onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van IMS Nederland B.V. te wijzen en IMS Nederland B.V. in te lichten omtrent de beslaglegging.

 

Artikel 9 - Zekerheid

9.1 Indien er goede grond bestaat voor IMS Nederland B.V. om te vermoeden dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op eerste verzoek van IMS Nederland B.V. terstond genoegzaam en in de door IMS Nederland B.V. gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te

vullen voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen jegens IMS Nederland B.V..

9.2 Indien de Wederpartij geen gevolg geeft aan een verzoek als bedoeld in 9.1 wordt, onverminderd de overige rechten van IMS Nederland B.V., al hetgeen de Wederpartij aan IMS Nederland B.V. uit welke hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal IMS Nederland B.V. gerechtigd zijn haar nakoming van enige verplichting

onmiddellijk op te schorten.

 

Artikel 10 - Reclame

10.1 De Wederpartij heeft de verplichting bij levering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Wederpartij binnen acht dagen na ontvangst van de goederen haar bezwaren aan IMS Nederland B.V. kenbaar te maken. Voor het geval de grond van het bezwaar redelijkerwijs door de Wederpartij niet binnen deze termijn had kunnen worden ontdekt, geldt een termijn van acht dagen vanaf het moment dat die grond door haar ontdekt is, dan wel had behoren te zijn ontdekt. Reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd bij IMS Nederland B.V. te worden ingediend.

10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling, dat de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

10.3 Beantwoorden de afgeleverde goederen niet aan de overeenkomst dan is IMS Nederland B.V. te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde goederen.

10.4 Reclames kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer volledige betaling binnen de door IMS Nederland B.V. gestelde termijn heeft plaatsgevonden en zulks aangetoond kan worden.

 

Artikel 11 – voorbehoud van wijziging van warenmerken, etiketten, etc.

11.1 Het is de Wederpartij niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de aan haar geleverde goederen.

11.2 Merken of andere tekens van IMS Nederland B.V. mogen door de Wederpartij niet uit de goederen worden verwijderd, onherkenbaar worden gemaakt, worden nagebootst, enlof voor andere goederen worden gebruikt.

11.3 Bij overtreding van het bepaalde in 11.1, 11.2 van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is de Wederpartij voor iedere overtreding een boete van € 25.000,-- (vijfentwintigduizend euro), te vermeerderen met € 1000,-- (éénduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, aan IMS Nederland B.V. verschuldigd, zulks onverminderd het recht van IMS Nederland B.V. om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 12 – Retourzendingen

12. 1 Retourzendingen aan IMS Nederland B.V. geschieden voor rekening en risico van de Wederpartij. IMS Nederland B.V. is gerechtigd te laat ingediende enlof kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn betaald, te weigeren.

12.2 Retourzendingen zijn slechts toegestaan na overleg met IMS Nederland B.V..

12.3 Slaat IMS Nederland B.V. de geretourneerde goederen op of trekt zij zich die goederen op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van de Wederpartij. Uit deze maatregelen kan nooit een goedkeuring of aanvaarding van de retournering worden afgeleid. Ingeval van opslag geldt hetgeen hierover in artikel 6.4 is bepaald.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1 IMS Nederland B.V. is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, tenzij de schade aan opzet of grove schuld van IMS Nederland B.V. is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die voor haar rekening komen.

13.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van IMS Nederland B.V. komen (deze opsomming is niet limitatief), zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld van personen, van wie IMS Nederland B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik maakt; ongeschiktheid van de producten, waarvan IMS Nederland B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik maakt, uitoefening door derden jegens de Wederpartij van één of meer rechten terzake van een tekortkoming van de Wederpartij in de nakoming van een tussen de Wederpartij en bedoelde derden met betrekking tot de door IMS Nederland B.V. geleverde goederen gesloten overeenkomst; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- enlof doorvoerverbod, transportproblemen, nietnakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van IMS Nederland B.V., storingen in de productie, natuur- enlof kernrampen en oorlog enlof oorlogsdreiging.

13.3 De Wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen IMS Nederland B.V. kunnen doen gelden, ingeval de Wederpartij enige verplichting jegens IMS Nederland B.V. niet nakomt.

13.4 De Wederpartij is verplicht IMS Nederland B.V. te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens IMS Nederland B.V. terzake van de uitvoering van enige tussen IMS Nederland B.V. en de Wederpartij aangegane overeenkomst en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van IMS Nederland B.V. dan wel aan de zijde van haar ondergeschikten.

13.5 Indien IMS Nederland B.V. een beroep zou doen op het in dit artikel bepaalde, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf partij bij de overeenkomst tussen IMS Nederland B.V. en de Wederpartij.

13.6 IMS Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, indien en voor zover deze schade een bedrag beloopt dat hoger is dan het bedrag waarop IMS Nederland B.V. onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak kan maken. Voorts kan vergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid voor geleden schade,  onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, nimmer meer bedragen dan het in hoofdsom voor de geleverde goederen verschuldigde bedrag.

13.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van IMS Nederland B.V. ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Artikel 14 - Garantie

Garantieverplichtingen, daaronder begrepen de vrijwaringsverplichting wegens verborgen gebreken, rusten slechts op IMS Nederland B.V. indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien IMS Nederland B.V. toch schriftelijk een garantie verstrekt, kan de Wederpartij aan die garantie geen enkel recht ontlenen, indien zij niet tijdig aan haar verplichtingen heeft voldaan. Iedere verrekening jegens IMS Nederland B.V. is daarbij uitgesloten.

 

Artikel 15 - Overmacht

15.1 Indien de fabrikant van wie IMS Nederland B.V. haar zaken betrekt, door een niet aan IMS Nederland B.V. in redelijkheid toe te rekenen oorzaak, ondanks aanmaningen van IMS Nederland B.V., in gebreke blijft met een correcte levering dan wel niet tijdig levert, geldt dit ten aanzien van de Wederpartij voor IMS Nederland B.V. als overmacht.

15.2 Voorts zal er sprake zijn van overmacht indien er sprake is van een tekortkoming aan de zijde van IMS Nederland B.V., welke niet te wijten is aan de schuld van IMS Nederland B.V., noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van IMS Nederland B.V. komt. Onder overmacht wordt onder meer (deze opsomming is niet limitatief) verstaan: gebrek aan grondstoffen enlof toegeleverde productiemiddelen, fabriekstoring van welke aard dan ook, werkstaking, boycot, quarantaine, epidemieën, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, (dreigende) acties van terroristen of terroristische organisaties, oorlog,  orlogsgevaar, blokkade, verkeersstremming, vandalisme, gebrek aan vervoermiddelen, in- en uitvoer verboden, grote wijzigingen in de valutawaarde van de muntsoort waarin betaling zal plaatsvinden, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van voorraden bij IMS Nederland B.V. of haar toeleveranciers door de burgerlijke of militaire  verheid, brand- en stormschade, overstromingen, transportvertragingen en alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.

 

Artikel 16 - Niet-nakoming

16.1 Indien de Wederpartij op enige wijze jegens IMS Nederland B.V. tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of -vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de Wederpartij, is IMS Nederland B.V., onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomsten) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomsten) op te schorten.

16.2 Indien IMS Nederland B.V. op de voet van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde overeenkomst(en) ontbindt, wordt, onverminderd de overige rechten van IMS Nederland B.V., al hetgeen de Wederpartij aan IMS Nederland B.V. uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal IMS Nederland B.V. gerechtigd zijn de verdere uitvoering van enige opdrachtovereenkomst onmiddellijk op te schorten.

16.3 Indien de behoorlijke nakoming door IMS Nederland B.V. ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet voor rekening van IMS Nederland B.V. komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft IMS Nederland B.V. het recht de overeenkomsten) met de Wederpartij te ontbinden.

 

Artikel 17 - Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1 IMS Nederland B.V. mag haar rechten onder een overeenkomst met de Wederpartij aan derden overdragen. IMS Nederland B.V. is voorts gerechtigd om verplichtingen onder enige overeenkomst met de Wederpartij aan derden over te  dragen, mits IMS Nederland B.V. de Wederpartij hiervan vooraf op de hoogte stelt. De Wederpartij heeft in dit geval het recht de overeenkomst te beëindigen. IMS Nederland B.V. is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.

17.2 De Wederpartij mag haar rechten enlof verplichtingen uit enige overeenkomst met IMS Nederland B.V. niet aan derden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IMS Nederland B.V..

 

Artikel 18 - Getallen, maten, gewichten, en verdere gegevens

18.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.

18.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

 

Artikel 19 - Monsters

Indien geen opdracht volgt, worden de door IMS Nederland B.V. verstrekte monsters bij de Wederpartij in rekening gebracht

 

Artikel 20 – Conversie

20.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige  betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

20.2 De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot het gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk het resterende deel van die bepaling, nietig is, wordt vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing wordt gelaten.

 

Artikel 21 - Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen IMS Nederland B.V. en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen. Toepassing van de Eenvormige Wetten betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 22 - Bevoegde rechter

22.1 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen IMS Nederland B.V. en de Wederpartij, alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, tenzij op grond

van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

22.2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat onverlet het recht van IMS Nederland B.V. om de Wederpartij te dagvaarden voor de rechter welke ingevolge de wettelijke bepalingen bevoegd is en geldt niet voor het geval het betreffende geschil tot de rechtsmacht van de kantonrechter behoort.

 

Artikel 23 - Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen ervan.

 

Artikel 24 – Depot

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht, alsmede bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.